Spring naar inhoud

Jaarrekening

12.1 Balans

(voor resultaatbestemming)

Bedragen x € 1.000 Toelichting 31-12-2020 31-12-2019
ACTIVA      
Vastgoedbeleggingen 1    
DAEB vastgoed in exploitatie   1.785.277 1.669.372
Niet DAEB vastgoed in exploitatie   9.537 9.742
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden   7.895 8.144
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie   7.377 14.209
Totaal van vastgoedbeleggingen   1.810.086 1.701.467
       
Materiële vaste activa 2    
Onroerende en roerende zaken tdv de exploitatie   10.928 11.328
Totaal van materiële vaste activa   10.928 11.328
       
Financiële vaste activa 3    
Latente belastingvordering(en)   11.505 7.732
Leningen u/g   2.951 3.009
Totaal van financiële vaste activa   14.457 10.741
       
Totaal van vaste activa   1.835.470 1.723.535
       
Vlottende activa      
Voorraden 4    
Vastgoed bestemd voor verkoop   906 1.495
Overige voorraden   378 387
Totaal van voorraden   1.284 1.882
       
Vorderingen 5    
Huurdebiteuren   603 820
Belastingen en premies sociale verzekeringen   0 689
Overige vorderingen   59 359
Overlopende activa   5.256 5.539
Totaal van vorderingen   5.918 7.407
       
Liquide middelen 6 4.168 10.941
       
Totaal van vlottende activa   11.369 20.229
       
TOTAAL ACTIVA   1.846.840 1.743.764
       
PASSIVA      
Eigen vermogen 7    
Overige reserves   355.362 286.967
Herwaarderingsreserve   846.543 779.366
Resultaat boekjaar   102.332 135.572
Totaal van eigen vermogen   1.304.237 1.201.906
       
Voorzieningen 8    
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen   22.581 35.524
Overige voorzieningen   596 876
Totaal van voorzieningen   23.177 36.401
       
Langlopende schulden 9    
Schulden aan overheid   3.819 3.988
Schulden aan banken   448.650 433.314
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VOV   7.658 7.986
Overige schulden   35.099 27.212
Totaal van langlopende schulden   495.227 472.500
       
Kortlopende schulden 10    
Schulden aan kredietinstellingen   7.370 9.848
Schulden aan leveranciers en handelskredieten   4.770 9.430
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen   3.528 5.250
Schulden ter zake van pensioenen   292 -1
Overige schulden   110 99
Overlopende passiva   8.126 8.332
Totaal van kortlopende schulden   24.197 32.958
       
TOTAAL PASSIVA   1.846.840 1.743.764

12.2 Winst- en verliesrekening

Winst- en verliesrekening

Bedragen x € 1.000 Toelichting 2020 2019
       
Huuropbrengsten 11   100.344   97.476 
Opbrengsten servicecontracten    2.570   1.997 
Lasten servicecontracten    -2.462   -1.809 
Overheidsbijdragen   751 
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten    -6.772   -10.159 
Lasten onderhoudsactiviteiten    -33.384   -42.267 
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit    -14.809   -14.488 
      0
Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille   46.237 30.750
       
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille    11.296   14.002 
Toegerekende organisatiekosten    -499   -725 
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille    -7.291   -11.280 
       
Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 12   3.507   1.997 
       
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille    -2.480   -33.164 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille    86.656   167.779 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden    78   71 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop  
       
Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille 13   84.254   134.685 
       
Opbrengst overige activiteiten    319   223 
Kosten overige activiteiten    -9   -11 
       
Totaal van netto resultaat overige activiteiten 14   310   212 
       
Overige organisatiekosten 15   -4.240   111 
Kosten omtrent leefbaarheid 16   -889   -1.593 
       
Wijzigingen in de waarde van financiële vaste activa en van effecten die tot de vlottende activa behoren 17   -7.578   -8.777 
Opbrengsten van andere effecten en van vorderingen die tot de vaste activa behoren  
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 18   47   24 
Rentelasten en soortgelijke kosten 18   -14.575   -14.428 
       
Totaal van financiële baten en lasten    -22.106   -23.180 
       
Totaal van resultaat voor belastingen    107.073   142.983 
Resultaat deelnemingen    -1   10 
Belastingen 19   -4.739   -7.421 
       
TOTAAL VAN RESULTAAT NA BELASTINGEN    102.333   135.572 

12.3 Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht

opgesteld o.b.v. de directe methode 2020 2019
     
Bedragen x € 1.000    
     
Operationele activiteiten    
     
Ontvangsten    
Huren 100.388 97.892
Zelfstandige huurwoningen 93.429 91.066
Intramuraal 5.930 5.608
Maatschappelijk onroerend goed 251 300
Bedrijfsmatig onroerend goed 280 378
Parkeervoorzieningen 498 540
Vergoedingen 2.534 2.459
Overheidsontvangsten 750 0
Overige bedrijfsontvangsten 293 151
Renteontvangsten 0 0
Saldo ingaande kasstromen 103.965 100.502
     
Uitgaven    
Erfpacht 32 23
Betalingen aan werknemers 11.645 10.502
Onderhoudsuitgaven 33.601 31.765
Overige bedrijfsuitgaven 13.007 11.965
Betaalde interest 14.197 14.576
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat 76 81
Verhuurdersheffing 9.936 10.298
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 764 662
Vennootschapsbelasting 6.009 9.233
Saldo uitgaande kasstromen 89.267 89.105
     
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 14.698 11.397
     
     
(Des)investeringsactiviteiten    
     
MVA en vastgoedbeleggingen ingaande kasstroom    
Verkoopontv. bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden 9.563 12.678
Verkoopontv. woongelegenheden (VOV) na inkoop 926 483
Verkoopontv. nieuwbouw woon- en niet woongelegenheden 0 0
Verkoopontvangsten grond 923 811
(Des) investeringen ontvangsten overig 0 13
Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van MVA en vastgoedbeleggingen 11.412 13.985
     
MVA en vastgoedbeleggingen uitgaande kasstroom    
Nieuwbouw huur-, woon- en niet-woongelegenheden 38.971 41.680
Verbeter uitgaven, woon- en niet-woongelegenheden 5.897 8.068
Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden 0 0
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 0 6.535
Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden 0 0
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop 702 165
Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden 0 0
Aankoop grond 0 0
Investeringen overig 514 384
Externe kosten bij verkoop 229 308
Totaal van verwervingen MVA en vastgoedbeleggingen 46.313 57.140
     
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA en vastgoedbeleggingen -34.901 -43.155
     
     
FVA    
Ontvangsten verbindingen 79 111
Ontvangsten overig 0 0
Uitgaven verbindingen 0 0
Uitgaven overig 0 0
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 79 111
     
Totaal van kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten -34.822 -43.044
     
     
Financieringsactiviteiten    
     
Ingaand    
Nieuwe te borgen leningen 41.125 60.000
Nieuwe ongeborgde leningen 0 0
Storting roll-overs/reeds aangegaan -9.500 0
Uitgaand    
Aflossingen geborgde leningen 17.291 24.991
Aflossingen ongeborgde leningen 983 935
     
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten 13.351 34.074
     
Toename (afname) van geldmiddelen -6.773 2.427
     
Geldmiddelen aan het begin van de periode 10.941 8.514
Geldmiddelen aan het einde van de periode 4.168 10.941

12.4 Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Woningcorporatie Actium is een stichting met de status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”. Zij heeft specifieke toelating in Drenthe, Friesland en Groningen. Momenteel is Actium werkzaam in tien bezitsgemeenten in de regio Drenthe en Zuidoost Friesland. Actium is werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de Woningwet. De hoofdvestigingsplaats is Assen. Stichting Actium is bij de KvK ingeschreven onder nummer: 04017657.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Activiteiten

De activiteiten van stichting Actium, statutair en feitelijk gevestigd te Assen, Portugallaan 10, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 04017657 is erop gericht mensen te huisvesten in vitale wijken en steden.

Regelgeving

De jaarrekening van stichting Actium is opgesteld volgens de bepalingen van de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, Titel 9 boek 2 BW en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 645 toegelaten instellingen volkshuisvesting. Verder is de regelgeving vanuit de WNT van toepassing. Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen opgenomen tegen nominale waarde. Het kasstroomoverzicht is opgesteld in overeenstemming met de directe methode zoals opgenomen in RJ 360. De jaarrekening is goedgekeurd op 31 mei 2021.

Consolidatie

Actium stelt op grond van artikel 2:407 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek geen geconsolideerde jaarrekening op.

Dingspel Assen BV heeft ten doel het, ten behoeve van de volkshuisvesting, ontwikkelen en optimaliseren van woningbouw op de verworven locaties. Het eigen vermogen is ultimo 2020 € 137.531,-. Deelneming Dingspel Assen BV wordt gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode, te weten tegen de nettovermogenswaarde ultimo boekjaar. Dit betekent dat de deelneming wordt gewaardeerd op dezelfde grondslagen als die van Actium. De deelneming heeft een negatief eigen vermogen en daarmee een negatieve netto vermogenswaarde. In naleving van de richtlijn RJ252.402 is geen voorziening getroffen voor de deelneming.

Naam Zetel Maatsch. Kapitaal Gestort Kapitaal Deelname Type deelneming
Dingspel Assen B.V. Assen € 90.000 € 12.000 66,67% Vastgoedontwikkeling

Continuïteit van de activiteiten / Impact coronavirus

Er is geen sprake van ernstige onzekerheid over de continuïteit van de activiteiten naar aanleiding van de coronapandemie. Voor een nadere toelichting op oordelen, schattingen en onzekerheden die het gevolg zijn van de impact van het coronavirus zie hoofdstuk 9 'Risicoparagraaf'.

Oordelen en schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse schattingen. Dit is inherent aan het toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder vormt het bestuur oordelen en schattingen bij de bepaling van de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed betreft de grootste schattingspost waar het bestuur een inschatting over moet maken voor de jaarrekening van Actium.
 

De marktwaarde is als volgt te definiëren:

Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de peildatum, waarbij partijen met kennis van zaken, prudent en zonder dwang zouden hebben gehandeld.

Stelselwijziging

Met ingang van boekjaar 2020 worden uitgaven na eerste verwerking van vastgoed in exploitatie verwerkt in overeenstemming met artikel 14a van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. De regeling maakt onderscheid tussen onderhoud en verbetering. Er is sprake van onderhoudsuitgaven indien de uitgaven worden gedaan om de eenheid of het complex in dezelfde technische en bouwkundige staat te houden. Investeringen voor verbetering betreffen de uitgaven met als doel het technisch of functioneel verbeteren van een verhuurbare eenheid, dan wel complex. Onderhoudsuitgaven worden in het resultaat verwerkt, uitgaven die kwalificeren als verbetering worden als onderdeel van de kostprijs van het vastgoed verwerkt.

Tot en met 2019 hanteerde Actium een ander onderscheid tussen onderhoudsuitgaven en investeringen. Actium hanteerde bij grote renovatieprojecten de verhouding 40% investering en 60% onderhoudskosten van de totale kosten van het gehele project.

De overgang naar deze nieuwe definities is aangemerkt als een stelselwijziging. Deze is verwerkt als stelselwijziging in overeenstemming met RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’, met dien verstande dat gebruik is gemaakt van de overgangsbepaling om in afwijking van RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ deze stelselwijziging prospectief te verwerken. Om deze reden zijn de vergelijkende cijfers van de balans ultimo 2019 en de winst-en-verliesrekening over 2019 niet aangepast. De impact van de stelselwijziging op het vermogen en resultaat 2020 is verwaarloosbaar.

De volgende posten van de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht worden beïnvloed door de stelselwijziging:

 • DAEB-vastgoed in exploitatie (balans)
 • Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie (balans)
 • Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen (balans)
 • Lasten onderhoudsactiviteiten (winst-en-verliesrekening)
 • Overige waardeveranderingen van vastgoedportefeuille (winst-en-verliesrekening)
 • Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille (winst-en-verliesrekening)
 • Onderhoudsuitgaven (kasstroomoverzicht)
 • Verbeteruitgaven (kasstroomoverzicht).

Schattingswijziging

Bij de totstandkoming van de cijfers in de jaarrekening 2020 is een schattingswijziging in de marktwaarde in verhuurde staat van de onroerende zaken in exploitatie verwerkt. Deze schattingswijziging heeft betrekking op de wijzigingen van een aantal parameters in het handboek 2020 ten opzichte van het handboek 2019 en een aantal methodische wijzigingen als gevolg van nieuwe regels. Conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving is de schattingswijziging prospectief verwerkt. Het individuele effect van de gewijzigde parameters valt niet te kwantificeren.

Belangrijkste aanpassing van het handboek 2020 t.o.v. 2019 is de wijziging van de  minimum mutatiekans in het uitpondscenario van 2% naar 4% . 

De gewijzigde parameters hebben geleid tot een toename van de marktwaarde in 2020.

Voor meer uitleg verwijst Stichting Actium naar de toelichting op de marktwaarde waar de impact van de wijzigingen nader wordt toegelicht.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden), als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het desbetreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’.

Primaire financiële instrumenten

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost van de ‘Grondslagen voor de waardering van activa en passiva’.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Vastgoedbeleggingen (1)

Classificatie en kwalificatie

Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB en niet-DAEB vastgoed, rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen.

Op grond van deze criteria omvat het DAEB vastgoed de woningen met een huurprijs tot aan de huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) op contractdatum, het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed.

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15 december 2009.

Het niet-DAEB vastgoed omvat volgens de eerder genoemde criteria de woningen met een huurprijs boven de huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) op contractdatum, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige niet-DAEB vastgoed.

Complexindeling

Het DAEB vastgoed en het niet-DAEB vastgoed is opgedeeld naar waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij in verhuurde staat kan worden verkocht. Een waarderingscomplex kan daarom worden gedefinieerd als een aaneengesloten blok verhuureenheden van dezelfde bouwperiode. Alle verhuureenheden van de toegelaten instelling maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit DAEB en niet-DAEB vastgoed. In dat geval wordt, nadat de waarde van het waarderingscomplex is bepaald, de waarde opgesplitst in een deel dat aan het DAEB vastgoed, respectievelijk aan het commerciële deel kan worden toegerekend.

Waardering bij eerste verwerking DAEB en niet-DAEB vastgoed

Bij de eerste verwerking wordt het DAEB vastgoed in exploitatie en het niet-DAEB vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten minus eventuele investeringssubsidies.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe kosten en de hieraan direct toerekenbare kosten.

De in de toekomst te maken kosten van sloop worden ten laste van het resultaat verantwoord in het jaar dat de exploitatie door sloop wordt beëindigd .

Waardering na eerste verwerking 

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde.

Het Besluit actuele waarde is niet van toepassing. Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering tegen marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2018 (“Handboek modelmatig waarderen marktwaarde”).

Op basis van artikel 31 van het BTIV wordt bij de waardering onderscheid gemaakt naar de volgende categorieën:

 • Woongelegenheden
 • Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (BOG en MOG)
 • Parkeergelegenheden
 • Intramuraal zorgvastgoed

Actium hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor woongelegenheden. De daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve wordt modelmatig op complexniveau bepaald, waardoor een onnauwkeurigheid kan bestaan in de allocatie binnen het eigen vermogen tussen de herwaarderingsreserve en de overige reserves. Bij deze waardering van het vastgoed is geen taxateur betrokken. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed in een bepaalde bandbreedte (+-/- 10%) kan afwijken van de actuele waarde die met betrokkenheid van een taxateur (i.e. full versie van het handboek waarbij vrijheidsgraden van toepassing zijn) tot stand zijn gekomen.

Jaarlijks vindt in de zomer na afloop van het jaarrekeningtraject een validatie van de basisversie plaats. Daarbij wordt door vergelijking met de full-versie achteraf aangegeven of de basisversie een marktwaarde uitkomst heeft gegeven die binnen acceptabele bandbreedte van de full-versie uitkomst ligt. Dit vormt input om de basisversie eventueel aan te passen. Deze inzichten zijn vanzelfsprekend nog niet bekend en niet meegenomen bij de totstandkoming van deze jaarrekening.

Voor BOG, MOG, parkeergelegenheden, niet-reguliere woningen en intramuraal zorgvastgoed hanteert Actium verplicht de full versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.

Bij de waardering van het vastgoed worden een doorexploiteer- en een uitpondscenario onderscheiden.

De marktwaarde is de hoogste van beide waarderingen. Het handboek volgt de netto contante waarde methode, de DCF-methode. Via de DCF-methode worden de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen contant gemaakt naar het heden aan de hand van een disconteringsvoet, inclusief de eindwaarde die de geschatte opbrengstwaarde is van het vastgoed aan het einde van de DCF-periode. Hierbij wordt verondersteld dat de jaarbedragen medio het jaar ontvangen, respectievelijk betaald worden. De berekening van de netto contante marktwaarde wordt bij alle typen vastgoed uitgevoerd voor een exploitatieperiode van 15 jaar.

De bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen vindt bij woongelegenheden en parkeergelegenheden plaats aan de hand van twee scenario’s: enerzijds op basis van het doorexploiteerscenario en anderzijds op basis van het uitpondscenario. Bij BOG, MOG en intramuraal vastgoed is alleen het doorexploiteerscenario van toepassing.

Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of – vermeerdering van de marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie verantwoord in de winst en-verliesrekening van de periode waarin de wijziging zich voordoet. De waardevermindering of – vermeerdering wordt separaat tot uitdrukking gebracht en in het resultaat verantwoord als “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen”.

Uitgaven na eerste verwerking

Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van het complex aangaande het DAEB en niet-DAEB vastgoed, die voldoen aan de algemene activeringscriteria worden geactiveerd tegen kostprijs en vervolgens getoetst aan het verschil in marktwaarde van het complex vóór en na deze uitgaven. Het marktwaardeverschil wordt in het actief verwerkt als een waardevermindering of – vermeerdering en in het resultaat verantwoord als “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen.

Afschrijvingen

Op de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet afgeschreven.

Buitengebruikstelling als gevolg van sloop

Indien op het waarderingscomplex of een deel daarvan, op de waardepeildatum 31 december 2020 een ook voor een derde, onherroepelijke verplichting tot sloop van toepassing is, wordt hier bij de waardering rekening mee gehouden. De sloopkosten worden in het jaar van uitgave ten laste van het resultaat gebracht.

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Voor onroerende zaken in exploitatie die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) door de corporatie wordt overgedragen aan derden waarbij de regeling kwalificeert als financieringstransactie, eindigt het eigen gebruik en wordt het vastgoed geherrubriceerd als vastgoed verkocht onder voorwaarden. De onroerende zaken verkocht onder voorwaarden worden gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de contractuele korting. Een eventuele waardevermeerdering of – vermindering van de boekwaarde van de onroerende zaken op het moment van de herclassificatie wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.

Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de getaxeerde leegwaarde na aftrek van de in het VOV-contract overeengekomen korting. De leegwaarde wordt jaarlijks opnieuw geschat. Waardeveranderingen worden in het resultaat verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.

De regeling kwalificeert als een financieringstransactie indien niet alle belangrijke economische voor- en nadelen zijn overgedragen. Dit is in het kader van een regeling VOV doorgaans het geval indien sprake is van een terugkoopplicht dan wel een terugkooprecht tegen een significant lagere terugkoopprijs dan de verwachte reële waarde op terugkoopmoment.

Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde heeft de corporatie een terugkoopverplichting, die jaarlijks wordt gewaardeerd op de bij overdracht ontstane terugkoopverplichting, rekening houdend met de contractvoorwaarden inzake terugkoop waaronder de deling van de jaarlijkse waardeontwikkeling van de woning in het economisch verkeer. De terugkoopverplichting wordt als verplichting op de balans opgenomen zonder rekening te houden met de tijdswaarde van geld aangezien inschatting van het tijdstip waarop terugkoop in de toekomst zal plaatsvinden, mede gelet op de onbeperkte terugkooptermijn, niet goed mogelijk is. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden wordt de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord.

De waardeveranderingen ter zake van de woningen verkocht onder voorwaarden (na herclassificatie) en die ter zake de terugkoopverplichtingen worden in het resultaat verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie

Onder de post vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie zijn investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande complexen (renovatie, herstructurering) verantwoord. Waardering vindt plaats tegen de kostprijs (verkrijgings- of vervaardigingsprijs) of lagere marktwaarde.

Materiële vaste activa (2)

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve waardeverminderingen. Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.

De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden deze wijzigingen als een schattingswijziging verantwoord.

Buiten gebruik gestelde onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of op nihil gewaardeerd wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht.

Financiële vaste activa (3)

Latente belastingvorderingen en belastingverplichtingen

Een latente belastingvordering of -verplichting wordt gevormd voor tijdelijke verschillen tussen de waardering van activa en passiva volgens jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondslagen. Verder wordt een latente belastingvordering opgenomen voor verrekenbare tijdelijke waarderingsverschillen en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening. Bij de inschatting van verrekenbare fiscale winsten wordt geen rekening gehouden met toekomstige (beleids)beslissingen van de corporatie.

De berekening van de latente belastingvorderingen en –verplichtingen geschiedt tegen de op het einde van het boekjaar geldende belastingtarieven dan wel tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover reeds bij wet vastgelegd.

De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door Actium, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van de betreffende activa en passiva waarbij sprake is van tijdelijke waarderingsverschillen. Voor het vastgoed dat is bestemd voor doorexploitatie is sprake van fiscale faciliteiten die het mogelijk maken dat latenties na afloop van de levensduur worden doorgeschoven naar nieuw vastgoed. In het geval dat het zeer waarschijnlijk is dat voor het betreffende vastgoed geen fiscale afwikkeling gedurende de levensduur zal plaatsvinden, wordt rekening gehouden met de fiscale afwikkeling gebaseerd op de voorgenomen wijze van realisatie na afloop van de levensduur. Dit betekent dat de contante waarde van de latentie door de zeer lange periode tot het moment van afwikkeling naar nihil tendeert. Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële vaste activa indien de verwachte looptijd groter is dan een jaar en worden tegen contante waarde gewaardeerd.

Contantmaking geschiedt tegen een disconteringsvoet op basis van de voor de rechtspersoon geldende rente voor langlopende leningen (3,25%), onder aftrek van de belasting op basis van het nominale tarief (25%). Het bedrag dat vermoedelijk binnen één jaar verrekenbaar zal zijn is in de toelichting vermeld.

Saldering

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene voorwaarden voor saldering.

Deelneming

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde  Deze nettovermogenswaarde wordt gewaardeerd op dezelfde grondslagen van Actium.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Daarnaast worden tevens andere langlopende belangen in aanmerking genomen die feitelijk moeten worden aangemerkt als onderdeel van de netto-investering in de deelneming. Actium heeft haar aandeel in het negatieve eigen vermogen in mindering gebracht op de uitstaande lening.

Leningen U/G

De verstrekte leningen (leningen u/g) worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Investeringssubsidies

Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden in mindering gebracht op het geïnvesteerde bedrag.

Vlottende activa (4)

Voorraden

Vastgoed bestemd voor verkoop 

De post “Vastgoed bestemd voor verkoop” bestaat uit teruggekochte woningen met een terugkoopplicht, bestemd voor verkoop. De voorraad koopwoningen is  gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende directe kosten of lagere opbrengstwaarde. De lagere opbrengstwaarde is de verwachte verkoopprijs en wordt bepaald op basis van taxaties dan wel recente verkooptransacties van referentiewoningen onder aftrek van kosten voor verkoop. De waardering van de teruggekochte woningen met een terugkoopplicht is tegen de terugkoopprijs.

Grondposities die zonder concrete bouwbestemming zijn en op de lijst staan om te gaan verkopen. De waardering is tegen de meest recente taxatiewaarde of tegen de lagere verkrijgingsprijs.

Overige voorraden

De voorraden materialen zijn gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs. Hierbij wordt rekening gehouden met lagere waarderingen voor incourante goederen. Het voorraadverschil wordt verantwoord onder de onderhoudslasten in de winst-  en verliesrekening.

Vorderingen (5)

De overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. De voorziening wegens oninbaarheid wordt volgens de statische methode bepaald. Dit betekent dat de individuele posten ultimo boekjaar op hun inbaarheid worden beoordeeld.

Liquide middelen (6)

Het betreft vrij beschikbare middelen in contanten en rekeningcourantsaldi bij bancaire instellingen met een looptijd korter dan 12 maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Niet in de balans opgenomen rechten

Hieronder worden voorwaardelijke, niet verwerkte en meerjarige financiële rechten verantwoord. Het betreft veelal rechten waarvan het bestaan afhankelijk is van het in de toekomst al dan niet zich voordoen van één of meer onzekere gebeurtenissen, of het bedrag van de verplichtingen is niet met voldoende betrouwbaarheid vast te stellen.

Passiva

Eigen Vermogen (7)

Overige reserves
De overige reserves komen tot stand door toevoeging van de jaarlijkse resultaten binnen maatschappelijk aanvaarde richtlijnen en specifieke volkshuisvestelijke bepalingen.

Herwaarderingsreserve

Jaarlijks wordt op balansdatum de marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie opnieuw bepaald. Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde, worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening. Voor het positieve verschil tussen de marktwaarde van het waarderingscomplex en de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden met enige afschrijving, waardevermindering of belastingen, wordt een herwaarderingsreserve gevormd.

Het expliciet opnemen van een herwaarderingsreserve in de balans als onderdeel van het eigen vermogen benadrukt voor de gebruiker van de jaarrekening dat een deel van het eigen vermogen op het waarderingsmoment nog niet gerealiseerd is.

Voorzieningen (8)

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. Voorzieningen worden tegen contante waarde opgenomen, tenzij anders vermeld.

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

Verliezen als gevolg van herstructureringen (inbreng bestaande woningen in nieuwbouwprojecten) inzake het vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie worden op het moment van goedkeuren van het sloopbesluit als overige waardeverandering in mindering gebracht van het nieuwbouwcomplex waartoe de herstructurering gaat behoren. Verliezen als gevolg van onrendabele investeringen inzake het vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie worden op het moment van aanbesteding als overige waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het nieuwbouwcomplex waartoe de investeringen gaan behoren. 

Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het betreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd.

Overige voorzieningen

Voorziening jubilea

Het betreft hier de (toekomstige) verplichting ten aanzien van jubileumuitkeringen van de op balansdatum in dienst zijnde werknemers van Actium. Bij de bepaling van de hoogte van de voorziening is rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de kans dat een medewerker niet in dienst blijft t/m de pensioengerechtigde leeftijd. De waardering vindt plaats tegen netto contante waarde. Uitgegaan is van een rekenrente van 3,25%.

Voorziening loopbaanontwikkeling

De CAO kent een budget voor loopbaanontwikkeling. Dit budget wordt jaarlijks toegekend, waarbij per werknemer, met een 36-urige werkweek, € 900,- wordt toegekend. Hierbij is het maximum budget € 4.500,- per persoon. De opbouw en het maximum is gelijk aan het percentage van de te werken uren per week. Hierbij is er sprake een minimumopbouw van € 450,- per jaar.

Indien (een deel van) het budget wordt gebuikt kan het budget aan het begin van het volgende boekjaar worden aangevuld, met inachtneming van het hiervoor gaande.

Langlopende schulden (9)

Schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde verminderd met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve rentemethode. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. Winst of verlies worden in de winst- en verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.

Verkopen onder voorwaarden

In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden heeft de corporatie een terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de woningen in het economisch verkeer. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd tegen actuele waarde. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden is de verplichting onder kortlopende schulden verantwoord.

In een contract besloten (‘embedded’) derivaten

In enkele leningsovereenkomsten zijn bepalingen opgenomen waarbij de leningverstrekker het recht heeft om op een tijdstip in de toekomst de rentevoet vast te stellen op een vast rentepercentage of de 3-maands Euribor op jaarbasis zonder opslag.

Een eventuele negatieve marktwaarde van de embedded derivaten wordt opgenomen als langlopende schuld. Het toekomstige rentevoordeel, behaald bij het afsluiten van de lening met het optierecht welke is gegeven aan de bank, wordt in mindering gebracht op de langlopende leningen. De mutatie in de marktwaarde wordt in het resultaat zichtbaar gemaakt.

Overige derivaten 

Voor derivaten die niet voldoen aan de voorwaarden van kostprijs hedge-accounting en naar lagere reële waarde worden afgewaardeerd, wordt bij een negatieve reële waarde, een schuld opgenomen ter grootte van die negatieve reële waarde .

Van opgenomen leningen afgescheiden embedded derivaten worden op moment van eerste verwerking van de lening de reële waarde van het embedded derivaat bepaald; de initieel bepaalde reële waarde is de kostprijs voor de door Actium toegepaste waardering van embedded derivaten tegen kostprijs of lagere marktwaarde. De initiële waardering van de lening (zonder het embedded derivaat) wordt bepaald als het verschil tussen de reële waarde van het gehele contract en de initiële reële waarde van het embedded derivaat; het verschil tussen het nominaal af te lossen lening bedrag en de reële waarde van de lening wordt door middel van de effectieve rente geamortiseerd over de looptijd van de lening;

Op balansdatum wordt de reële waarde van het embedded derivaat opnieuw bepaald. Is sprake van een waardedaling (in de zin van een toegenomen negatieve waarde) dan wordt het waardeverschil ten laste van het resultaat verwerkt; een afname van de waardedaling op een later tijdstip wordt in dat betreffende boekjaar teruggenomen tot het bedrag van de kostprijs van het embedded derivaat. De waarde van het derivaat wordt lineair geamortiseerd over de looptijd van het derivaat.

Derivaten aangehouden voor hedging doeleinden 

Kostprijs hedge accounting wordt beëindigd indien:

 • Het hedge-instrument afloopt, wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend. Het cumulatieve gerealiseerde resultaat op het hedge-instrument dat nog niet in de winst- en verliesrekening is verwerkt toen er sprake was van een effectieve hedge, wordt afzonderlijk in de overlopende posten in de balans verwerkt tot de afgedekte transactie plaatsvindt.
 • De hedge-relatie niet meer voldoet aan de criteria voor hedge accounting.

Kostprijs hedge accounting is de primaire waarderingsgrondslag 

Kortlopende schulden (10)

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien deze lager is dan de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Hieronder worden voorwaardelijke, niet verwerkte en meerjarige financiële verplichtingen verantwoord. Het betreft veelal verplichtingen waarvan het bestaan afhankelijk is van het in de toekomst al dan niet zich voordoen van één of meer onzekere gebeurtenissen, of het bedrag van de verplichtingen is niet met voldoende betrouwbaarheid vast te stellen.

Grondslagen bij opstellen kasstroomoverzicht

Toepassing directe methode

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.  

De liquiditeitspositie  in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat is bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Als baten worden die opbrengsten aangemerkt, die op balansdatum geïnd, contractueel zijn overeengekomen of invorderbaar waren; als lasten die kosten, die op balansdatum betaald, verschuldigd of voorzienbaar waren c.q. waarvoor de verplichting is aangegaan. Alle opbrengsten en kosten zijn gewaardeerd op nominale waarden.

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten (11)

Deze post betreft de te ontvangen huuropbrengsten, exclusief de van huurders te ontvangen vergoedingen voor levering van goederen en diensten (opbrengst servicecontracten) en verminderd met eventuele derving wegens leegstand en oninbaarheid. De huren zijn onderworpen aan overheidsvoorschriften rondom de jaarlijkse huurverhoging. Bij in exploitatie name wordt de huurprijs vastgesteld op basis van interne uitgangspunten en volgens van toepassing zijnde wettelijke voorschriften. Jaarlijks vindt per 1 juli een algemene huuraanpassing plaats.

Opbrengsten servicecontracten

Dit betreft van huurders ontvangen vergoedingen voor leveringen en diensten die naast de netto huur verschuldigd zijn, verminderd met derving wegens leegstand en oninbaarheid. De vergoedingen zijn gebaseerd op de geraamde kosten en vloeien voort uit (huur)overeenkomsten. Deze vergoedingen betreffen een vast bedrag per maand of zijn gebaseerd op voorschotten die jaarlijks worden afgerekend.

Overheidsbijdragen

Hier gaat het om de werkelijk ontvangen subsidies van de Overheid. De kosten die hiervoor worden gemaakt worden verantwoord onder lasten verhuur en beheeractiviteiten.

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

Hier worden zowel de directe lasten voor de verhuur en beheeractiviteiten als de indirecte lasten via de kosten- verdeelstaat verantwoord.

Lasten onderhoudsactiviteiten

De werkelijke onderhoudskosten voor dagelijks- en mutatieonderhoud en planmatig onderhoud worden ten laste van de exploitatie gebracht. Het dagelijks- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in de kosten van derden en de kosten van eigen dienst. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare uitgaven wanneer geen sprake is van waardevermeerdering van het actief.

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord.

Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Een deel van de indirecte kosten wordt toegerekend aan deze posten conform de geldende systematiek voor de functionele indeling die verderop in de grondslagen wordt toegerekend.

Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Hieronder worden verantwoord de verhuurdersheffing, de kosten gerelateerd aan het niet kunnen incasseren van vorderingen op huurders anders dan huur en andere exploitatiekosten die niet tot een meer specifieke kostensoort behoren. Een deel van de indirecte kosten wordt toegerekend aan deze posten conform de geldende systematiek voor de functionele indeling die verderop in de grondslagen wordt toegerekend.

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille (12)

De post Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de toerekenbare verkoop- en organisatiekosten en de geactiveerde waarde met betrekking tot het vastgoed.

Opbrengst uit verkoop van vastgoed wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking tot de activa zijn overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.

Op basis van deze criteria wordt onder deze post de verkoopopbrengst van vastgoed in exploitatie onder aftrek van verkoopkosten en de boekwaarde verantwoord. De boekwaarde is op basis van de marktwaarde. Daarnaast wordt onder deze post verantwoord de opbrengstwaarde van verkocht vastgoed bestemd voor de verkoop (koopwoningen voor derden) onder aftrek van de gemaakte direct toerekenbare verkoopkosten en de vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende directe kosten, dan wel de lagere opbrengstwaarde. Verder wordt hieronder verantwoord de verkoopopbrengst van onder VOV teruggekochte en vervolgens zonder voorwaarden doorverkochte woningen onder aftrek van de boekwaarde. De boekwaarde is de marktwaarde op terugkoopmoment onder aftrek van de contractuele korting.

Gerealiseerde verkoopresultaten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). Eventuele verliezen op koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

Woningen verkocht onder voorwaarden worden niet in het resultaat verantwoord in het geval de belangrijkste economische voor- en nadelen niet zijn overgedragen aan de koper. Dergelijke transacties worden verantwoord als financieringstransactie. Verwezen wordt naar de post Vastgoed verkocht onder voorwaarden in de grondslagen van balanswaardering.

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (13)

Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille en de niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille. De overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestaan uit afwaardering transitieresultaat en afwaardering wegens onrendabel deel vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie. De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen waardeveranderingen daeb- en niet daeb  vastgoed in exploitatie .

Netto resultaat overige activiteiten (14)

Hieraan zijn de opbrengsten en kosten beheer voor derden, opbrengsten zendmasten en erfpachtopbrengsten toegerekend.

Afschrijvingen materiële vaste activa ten dienste van exploitatie

De afschrijvingen materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats tot de restwaarde is bereikt.

Lonen, salarissen en sociale lasten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de werknemers.

Overige organisatiekosten (15)

De opbrengsten en kosten die niet toerekenbaar zijn (ook niet na toerekening van indirecte kosten), worden opgenomen onder Overige organisatiekosten. Voorbeelden hiervan zijn de (salaris)kosten van het management en de raad van commissarissen.

Leefbaarheid (16)

Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten en fysieke activiteiten opgenomen.

De uitgaven inzake sociale activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor ondersteuning van bewonersinitiatieven, gebiedsgericht personeel (zoals leefbaarheidscoördinator, wijkbeheerder, huismeester), leefbaarheidsonderzoeken en uitgaven voor activiteiten zoals welkomstbijeenkomsten nieuwe bewoners, bestrijding woonoverlast, buurtbemiddeling, opvang van dak- en thuislozen, schuldsaneringen, tweede kansbeleid et cetera.

De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor buurtcentra, bijzondere gebouwen (zoals wijksteunpunten, buurtposten, HOED), onderhoud groenvoorziening, speeltoestellen, beveiliging openbare ruimte, cameratoezicht, schoonmaakacties et cetera en uitgaven voor activiteiten zoals inbraakbeveiliging, brandpreventie, verlichting achterpad, afsluiting portieken et cetera.

Waardeveranderingen financiële vaste activa (17)

De mutatie op de marktwaarde van de embedded derivaten, met per saldo een negatieve balanswaarde, worden hier verantwoord. Tevens wordt de afwaardering van de leningen aan een deelneming hier verantwoord.

Rentebaten en rentelasten (18)

Rentebaten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk.

Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig dat tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden.

Belastingen (19)

De belastingen in de winst- en verliesrekening worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt daarbij rekening gehouden met wijzigingen in latente belastingvorderingen en –verplichtingen uit hoofde van wijzigingen in het belastingtarief, een herbeoordeling van de realisatiemogelijkheid van latente belastingvorderingen of een wijziging in de verwachte realisatie van een actief.

Toerekening baten en lasten

Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt van een kostenverdeelstaat. Hierbij worden de personeelslasten verdeeld op basis van de werkelijke activiteiten van de werknemers.

12.5 Toelichting balans en winst- en verliesrekening

12.5.1 Toelichting op de balans

12.5.2 Toelichting op de Winst- en Verliesrekening

12.6 Toelichting DAEB niet-DAEB

Onderscheid en toelichting cijfers DAEB/ Niet DAEB

Op grond van artikel 15 lid 2 en 4 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘RTIV’) moeten corporaties in de toelichting van de jaarrekening 2020 gescheiden balansen, winst- en verliesrekeningen en kasstroomoverzichten voor de DAEB-tak en voor de niet-DAEB-tak opnemen.

Uitgangspunten en grondslagen voor toerekening van activa, verplichtingen, baten, lasten en kasstromen aan de DAEB-tak en de niet-DAEB-tak. 

Het vastgoed in exploitatie wordt op basis van het in 2017 door de Autoriteit woningcorporaties goedgekeurd definitief scheidingsvoorstel plus eventuele verkopen binnen de Toegelaten Instelling tussen de DAEB- en niet-DAEB-tak geclassificeerd naar DAEB- en niet-DAEB-vastgoed. Voor de toerekening van activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen aan deze DAEB-tak of niet-DAEB-tak is de volgende methodiek toegepast:

Wanneer activa, verplichtingen, baten,  lasten respectievelijk kasstromen volledig toezien op DAEB- of niet DAEB-activiteiten, zijn deze volledig aan de DAEB-tak respectievelijk niet-DAEB-tak toegerekend.

Wanneer deze toezien op zowel DAEB- als niet-DAEB activiteiten, zijn deze op basis van een verdeelsleutel toegerekend. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op het aandeel DAEB-verhuureenheden ten opzichte van het aandeel niet-DAEB-verhuureenheden. 

Actium bezit de volgende niet-DAEB verhuureenheden:

12.6.1 Balans DAEB

Bedragen x € 1.000 31-12-2020 31-12-2019
Met eigen vermogen voor resultaatverwerking    
     
ACTIVA    
     
Vastgoedbeleggingen    
DAEB vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging 1.785.277 1.669.372
Niet DAEB vastgoed in exploitatie    
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 1.144 1.176
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 7.377 14.209
Totaal van vastgoedbeleggingen 1.793.798 1.684.757
     
Materiële vaste activa    
Onroerende en roerende zaken tdv de exploitatie 10.764 11.155
Totaal van materiële vaste activa 10.764 11.155
     
Financiële vaste activa    
Latente belastingvordering(en) 11.334 7.614
Lening Dingspel BV    
Leningen u/g 2.548 2.606
Netto vermogenswaarde niet-Daeb 18.339 16.715
Totaal van financiële vaste activa 32.221 26.935
     
Totaal van vaste activa 1.836.783 1.722.847
     
Vlottende activa    
Voorraden    
Vastgoed bestemd voor verkoop 0 0
Overige voorraden 372 381
Totaal van voorraden 372 381
     
Vorderingen    
Huurdebiteuren 593 810
Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 689
Overige vorderingen 58 354
Overlopende activa 5.177 5.455
Totaal van vorderingen 5.828 7.307
     
Liquide middelen -2.833 6.125
     
Totaal van vlottende activa 3.367 13.812
     
TOTAAL ACTIVA 1.840.150 1.736.659
     
     
PASSIVA    
     
Eigen vermogen    
Overige reserves 425.963 289.387
Herwaarderingsreserve 777.261 777.566
Resultaat boekjaar 101.014 134.952
Totaal van eigen vermogen 1.304.238 1.201.906
     
Voorzieningen    
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 22.581 35.524
Overige voorzieningen 591 867
Totaal van voorzieningen 23.173 36.392
     
Langlopende schulden    
Schulden aan overheid 3.819 3.988
Schulden aan banken 448.650 433.314
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VOV 1.111 1.165
Overige schulden 35.099 27.212
Totaal van langlopende schulden 488.680 465.679
     
Kortlopende schulden    
Schulden aan kredietinstellingen 7.370 9.848
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 4.699 9.286
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 3.503 5.170
Schulden ter zake van pensioenen 292 -1
Overige schulden 108 97
Overlopende passiva 8.086 8.281
Totaal van kortlopende schulden 24.059 32.682
     
TOTAAL PASSIVA 1.840.150 1.736.659

12.6.2 Balans Niet-DAEB

Bedragen x € 1.000 31-12-2020 31-12-2019
Met eigen vermogen voor resultaatverwerking    
     
ACTIVA    
     
Vastgoedbeleggingen    
DAEB vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging    
Niet DAEB vastgoed in exploitatie 9.537 9.742
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 6.750 6.968
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie    
Totaal van vastgoedbeleggingen 16.288 16.710
     
Materiële vaste activa    
Onroerende en roerende zaken tdv de exploitatie 164 172
Totaal van materiële vaste activa 164 172
     
Financiële vaste activa    
Latente belastingvordering(en) 171 118
Leningen u/g 403 403
Totaal van financiële vaste activa 575 521
     
Totaal van vaste activa 17.026 17.403
     
Vlottende activa    
Voorraden    
Vastgoed bestemd voor verkoop 906 1.495
Overige voorraden 6 6
Totaal van voorraden 912 1.501
     
Vorderingen    
Huurdebiteuren 10 10
Belastingen en premies sociale verzekeringen    
Overige vorderingen 1 5
Overlopende activa 79 84
Totaal van vorderingen 90 100
     
Liquide middelen 7.001 4.816
     
Totaal van vlottende activa 8.002 6.417
     
TOTAAL ACTIVA 25.028 23.820
     
     
PASSIVA    
     
Eigen vermogen    
Overige reserves 14.915 14.295
Herwaarderingsreserve 2.105 1.800
Resultaat boekjaar 1.319 620
Totaal van eigen vermogen 18.339 16.715
     
Voorzieningen    
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 0 0
Overige voorzieningen 4 9
Totaal van voorzieningen 4 9
     
Langlopende schulden    
Schulden aan overheid 0 0
Schulden aan banken 0 0
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VOV 6.547 6.821
Overige schulden 0 0
Totaal van langlopende schulden 6.547 6.821
     
Kortlopende schulden    
Schulden aan kredietinstellingen 0 0
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 71 144
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 25 80
Schulden ter zake van pensioenen 0 0
Overige schulden 2 2
Overlopende passiva 40 50
Totaal van kortlopende schulden 138 275
     
TOTAAL PASSIVA 25.028 23.820

12.6.3 Winst & Verlies DAEB

Bedragen x € 1.000 2020 2019
     
Huuropbrengsten 99.507 96.556
Opbrengsten servicecontracten 2.546 1.930
Lasten servicecontracten -2.371 -1.712
Overheidsbijdragen 751 0
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -6.663 -9.994
Lasten onderhoudsactiviteiten -33.156 -41.964
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -14.736 -14.424
     
Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 45.878 30.392
     
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 8.851 12.067
Toegerekende organisatiekosten -499 -725
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -5.465 -9.575
     
Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 2.887 1.766
     
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -2.480 -33.164
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 86.351 167.707
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 0 0
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 0 0
     
Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille 83.871 134.543
     
Opbrengst overige activiteiten 314 220
Kosten overige activiteiten -9 -11
     
Totaal van netto resultaat overige activiteiten 306 209
     
Overige organisatiekosten -4.240 111
Kosten omtrent leefbaarheid -884 -1.591
     
Wijzigingen in de waarde van financiële vaste activa en van effecten die tot de vlottende activa behoren -7.578 -8.777
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 47 24
Rentelasten en soortgelijke kosten -14.575 -14.428
     
Totaal van financiële baten en lasten -22.106 -23.180
     
Totaal van resultaat voor belastingen  105.712   142.250 
Resultaat deelneming/ dividend niet Daeb naar Daeb -1 10
Belastingen -4.698 -7.308
     
TOTAAL VAN RESULTAAT NA BELASTINGEN  101.014   134.952 

12.6.4 Winst & Verlies Niet-DAEB

Bedragen x € 1.000 2020 2019
     
Huuropbrengsten 837 920
Opbrengsten servicecontracten 23 67
Lasten servicecontracten -91 -97
Overheidsbijdragen 0 0
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -110 -165
Lasten onderhoudsactiviteiten -227 -303
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -73 -64
     
Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 359 358
     
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 2.445 1.935
Toegerekende organisatiekosten 0 0
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.826 -1.704
     
Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 620 231
     
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 0 0
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 305 72
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 78  71 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 0 0
     
Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille 383 143
     
Opbrengst overige activiteiten 5 3
Kosten overige activiteiten 0 0
     
Totaal van netto resultaat overige activiteiten 5 3
     
Overige organisatiekosten 0 0
Kosten omtrent leefbaarheid -5 -3
     
Wijzigingen in de waarde van financiële vaste activa en van effecten die tot de vlottende activa behoren 0 0
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 0
Rentelasten en soortgelijke kosten 0 0
     
Totaal van financiële baten en lasten 0 0
     
Totaal van resultaat voor belastingen 1.361 733
Resultaat deelnemingen/ dvidend daeb niet daeb    
Belastingen/ reusltaat uit gewone berdijfsuitoefening -42 -113
     
TOTAAL VAN RESULTAAT NA BELASTINGEN  1.319   620 

12.6.5 Kasstroomoverzicht DAEB

Bedragen x € 1.000 2020 2019
Operationele activiteiten    
     
Ontvangsten    
Huren 99.551 96.972
Vergoedingen 2.511 2.392
Overheidsontvangsten 750 0
Overige bedrijfsontvangsten 289 149
Renteontvangsten 0 0
Saldo ingaande kasstromen 103.101 99.513
     
Uitgaven    
Erfpacht 32 23
Betalingen aan werknemers 11.471 10.342
Onderhoudsuitgaven 33.242 31.319
Overige bedrijfsuitgaven 37.126 36.767
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 759 659
Vennootschapsbelasting 5.914 9.146
Saldo uitgaande kasstromen 88.543 88.257
     
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 14.557 11.256
     
     
(Des)investeringsactiviteiten    
     
MVA en vastgoedbeleggingen ingaande kasstroom    
Verkoopontv. bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden 8.931 11.738
Verkoopontv. woongelegenheden (VOV) na inkoop 35 0
Verkoopontv. nieuwbouw woon- en niet woongelegenheden 0 0
Verkoopontvangsten grond 0 0
(Des) investeringen ontvangsten overig 0 13
Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van MVA en vastgoedbeleggingen 8.967 11.751
     
MVA en vastgoedbeleggingen uitgaande kasstroom    
Nieuwbouw huur-, woon- en niet-woongelegenheden 38.971 41.680
Verbeter uitgaven, woon- en niet-woongelegenheden 5.897 8.068
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 0 6.535
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop 332 0
Investeringen overig 514 384
Externe kosten bij verkoop 196 173
Totaal van verwervingen MVA en vastgoedbeleggingen 45.910 56.841
     
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA en vastgoedbeleggingen -36.944 -45.090
     
FVA    
Ontvangsten verbindingen 79 128
Ontvangsten overig 0 0
Dividend vanuit Daeb 0 0
Uitgaven verbindingen 0 0
Uitgaven overig 0 0
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 79 128
     
Totaal van kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten -44.962 -12.908
     
     
Financieringsactiviteiten    
     
Ingaand    
Nieuwe te borgen leningen 41.125 60.000
Nieuwe ongeborgde leningen 0 0
Ontvangen aflossing interne lening 0 0
Storting roll-overs/reeds aangegaan -9.500 0
Uitgaand    
Aflossingen geborgde leningen 17.291 24.991
Aflossingen ongeborgde leningen 983 935
     
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten 13.351 34.074
     
Toename (afname) van geldmiddelen -8.957 368
     
Geldmiddelen aan het begin van de periode 6.125 5.757
Geldmiddelen aan het einde van de periode -2.832 6.125

12.6.6 Kasstroomoverzicht Niet-DAEB

Bedragen x € 1.000 2020 2019
Operationele activiteiten    
     
Ontvangsten    
Huren 837 920
Vergoedingen 23 67
Overheidsontvangsten 0 0
Overige bedrijfsontvangsten 4 2
Renteontvangsten 0 0
Saldo ingaande kasstromen 864 989
     
Uitgaven    
Erfpacht 0 0
Betalingen aan werknemers 174 160
Onderhoudsuitgaven 359 446
Overige bedrijfsuitgaven 90 153
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 5 3
Vennootschapsbelasting 95 87
Saldo uitgaande kasstromen 724 848
     
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 141 141
     
     
(Des)investeringsactiviteiten    
     
MVA en vastgoedbeleggingen ingaande kasstroom    
Verkoopontv. bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden 632 940
Verkoopontv. woongelegenheden (VOV) na inkoop 891 483
Verkoopontv. nieuwbouw woon- en niet woongelegenheden 0 0
Verkoopontvangsten grond 923 811
(Des) investeringen ontvangsten overig 0 0
Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van MVA en vastgoedbeleggingen 2.445 2.234
     
MVA en vastgoedbeleggingen uitgaande kasstroom    
Nieuwbouw huur-, woon- en niet-woongelegenheden 0 0
Verbeter uitgaven, woon- en niet-woongelegenheden 0 0
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 0 0
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop 370 165
Investeringen overig 0 0
Externe kosten bij verkoop 33 135
Totaal van verwervingen MVA en vastgoedbeleggingen 403 299
     
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA en vastgoedbeleggingen 2.043 1.935
     
FVA    
Ontvangsten verbindingen 0 -17
Ontvangsten overig 0 0
Uitgaven verbindingen 0 0
Uitgaven overig 0 0
Uitgaven dividend 0 0
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 0 -17
     
Totaal van kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten 2.043 1.918
     
     
Financieringsactiviteiten    
     
Ingaand    
Nieuwe te borgen leningen 0 0
Nieuwe ongeborgde leningen 0 0
Storting roll-overs/reeds aangegaan 0 0
Uitgaand    
Aflossingen geborgde leningen 0 0
Aflossingen ongeborgde leningen 0 0
Aflossing interen lening 0 0
     
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0
     
Toename (afname) van geldmiddelen 2.184 2.059
     
Geldmiddelen aan het begin van de periode 4.816 2.757
Geldmiddelen aan het einde van de periode 6.999 4.816

12.7 Ondertekening

               
Directeur-bestuurder              
M.C.M Boeijen, directeur-bestuurder 31 mei 2021            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Raad van Commissarissen              
J. Bruintjes, voorzitter 31 mei 2021     A.M. Veldhuizen, vicevoorzitter     31 mei 2021
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Y.J.L. Geerdink 31 mei 2021     A. van der Heide     31 mei 2021
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
L.J. Bosdijk 31 mei 2021     D. Kasová     31 mei 2021
               
               
               
               
               

Volgend hoofdstuk: 13 Overige gegevens