Spring naar inhoud

Leefbaarheid

De omgeving van je huis is net zo belangrijk voor je thuisgevoel als een fijn huis. Goede buren, een nette galerij, een speeltuin om de hoek. Daarom zetten we ons samen met bewoners in voor een prettige buurt, waar bewoners fijn samenwonen.

5.1 Leefbaarheidsprogramma

Actium heeft vanuit de Woningwet de taak om buurten leefbaar te houden. Dit gaat over 

 1. Sociale activiteiten zoals ondersteuning bewonersinitiatieven, wijkschouw bestrijding woonoverlast, buurtbemiddeling, opvang van dak- en thuislozen, tweede kansbeleid etc.
 2. Fysieke activiteiten zoals de verhuur van kleinschalige buurtvoorzieningen, groenvoorziening, cameratoezicht, schoonmaakacties, inbraakbeveiliging, verlichting achterpad, afsluiting portieken etc.
 3. Personeelskosten die toegerekend kunnen worden aan leefbaarheid.

De middelen en inspanningen die we hiervoor inzetten, dienen ten goede te komen aan de eigen woningen en de eigen huurders. Om de inspanningen en middelen zo goed mogelijk in te zetten werken we in ons hele werkgebied met een leefbaarheidsprogramma. De basis voor dit programma zijn de scores uit de Leefbaarometer, die het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) tweejaarlijks publiceert. Deze scores koppelen wij aan onze eigen woningvoorraad. We nemen ons eigen werkgebied als maatstaf. Het leefbaarheidsprogramma helpt ons zo te bepalen waar, wat, met wie en hoe wij onze financiële en personele middelen inzetten.

Tabel: Uitgaven leefbaarheid per gemeente

Gemeente Totale uitgaven per gemeente
Assen € 768.000
De Wolden € 27.000
Hoogeveen € 50.000
Meppel € 12.000
Midden-Drenthe € 80.000
Noordenveld € 17.000
Ooststellingwerf € 165.000
Westerveld € 68.000
Totaal Actium € 1.187.000
Kaart leefbarometer werkgebied (data uit 2016 en 2017, gepubliceerd in 2018)

We onderscheiden drie niveaus van inzet, met ieder een eigen palet aan activiteiten. Dit zijn:

 1. Basis, passend bij de groene gebieden, in ons gehele werkgebied: onze basisinzet is gericht op schoon, heel en veilig wonen en op ongestoord woongenot. Met de basisinzet voldoen we aan de bepalingen in de Woningwet over het werken aan leefbaarheid.
 2. Plus, passend bij de gele gebieden: We richten ons niet alleen op schoon, heel en veilig wonen, maar doen ook leefbaarheidsprojecten.
 3. Plusplus, passend bij de oranje gebieden: Onze plusplus-inzet baseren we op wijkvisies met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma.

De leefbaarheidsscore bereken we op basis van subscores op vijf dimensies, zoals de aanwezigheid van voorzieningen en de kwaliteit van de aanwezige woningen. In 2020 hebben we ons met name gericht op de gemeenten waar we beneden-gemiddeld scoorden op aan ons woningbezit gerelateerde dimensies.  Dit zijn de gemeenten Assen, Midden-Drenthe en Ooststellingwerf.

Mijn Buurt Assen

Mijn Buurt Assen (MBA) is een gebiedsgericht samenwerkingsverband tussen Actium, de gemeente Assen en Vaart Welzijn. Naast het stimuleren en ondersteunen van buurtinitiatieven, worden vanuit deze gebiedsgerichte aanpak fysieke ingrepen, als wijkvernieuwing, gekoppeld aan sociale activiteiten.

Het afgelopen jaar heeft MBA een meer strategische discussie gevoerd over de inzet vanuit MBA. De vraag is beantwoord welke wijken/buurten en thema’s prioriteit moeten krijgen. Deze prioritering op wijken en thema's is gebaseerd op analyses van feiten en op kennis van de wijkprofessionals.

 • voor drie wijken (Marsdijk, Assen-West en Peelo) is de basis op orde en blijven we met de inzet vanuit MBA aanwezig en zichtbaar;
 • vijf wijken en buurten (Lariks, Noorderpark, Assen-Oost, Pittelo, Centrum en Kloosterveen) hebben meer inzet nodig;
 • elke wijk en buurt is anders, daarom prioriteren we op thema’s per wijk;
 • er zijn overkoepelende thema’s die stedelijk worden opgepakt waarna er een vertaling naar de wijk gemaakt wordt.

MBA beoogt daarmee het volgende:

 • het verder benutten van fysieke sociale koppeling met aandacht voor de energietransitie;
 • vermindering WMO uitgaven;
 • preventie door in alle wijken aanwezig te zijn;
 • overkoepelende stedelijke inzet organiseren waardoor integraliteit en efficiency ontstaan.

Activiteiten leefbaarheid

Het coronavirus heeft veel impact op de samenleving. Ondanks dat een aantal geplande leefbaarheidsprojecten en activiteiten die gepland waren voor 2020 niet uitgevoerd konden worden, zijn er ook veel wel doorgegaan. Hieronder een doorkijk van deze projecten en activiteiten:

Assen

 • Aanpassen portieken Oldegaarde/Oosterbroek Noorderpark
 • Webinars geWoon veilig (4x)
 • Aanpassen lichtplan Keerweer
 • Vervanging camera's Smetanaflat (blauw)
 • Inrichting buurtschuur Assen-oost
 • Kaartje voor een praatje (ivm corona)
 • Woontraining COA
 • Bewonersactiviteit maken van vogelhuisjes en insectenhotels
 • Bingoactie over de toekomst van je wijk (Lariks)
 • Inrichting gemeenschappelijke ruimte Stadhouderslaan
 • Plaatsen van 80 vogelhuisjes in Marsdijk
 • Tuinenproject Luchiesland
 • Tuinenproject Stadhouderslaan
 • Aanbrengen Sedumdaken Zuringes
 • Welkomstpakket voor bewoners voor de tuinen Luchiesland
 • Aanschaf fietsenbeugels van Swinderenhof
 • Muurschildering aan De Beatrijs
 • Aanpassen woonomgeving voor- en achterzijde het Kanaal
 • Welkomstpakket bewoners nieuwbouw Troelstralaan/Nansenstraat
 • Aanpassen binnentuin Het Rondeel

Noordenveld

 • Kaartje voor een praatje (ivm corona)

Ooststellingwerf

 • Kaartje voor een praatje (ivm corona)
 • Kerstattentie Haerenkwartier
 • Woontraining COA
 • Opruimdagen Haerenkwartier
 • Aanschaf stoelen en tuinset Riemsoord
 • Welkomstpakket bewoners na oplevering woningen Haerenkwartier
 • Aanpassen centrale hal inclusief aanschaf meubilair Schapekamp

Midden-Drenthe

 • Kaartje voor een praatje (ivm corona)
 • Aanschaf stoelen voor beweegtuin 't Beurtschip

Hoogeveen

 • Bijdrage buurtbemiddeling
 • Kaartje voor een praatje (ivm corona)
 • Duivenwering Alteveerstraat
 • Nieuw tapijt in de hal en gemeenschappelijke ruimte Oosterhof Pesse

De Wolden

 • Bijdrage buurtbemiddeling
 • Kaartje voor een praatje (ivm corona)
 • Corona-proof babbelbox Woonzorgcentrum
 • Kerstattentie woonzorglocaties
 • Aanpassen paden/straatwerk Koekange

Westerveld

 • Bijdrage buurtbemiddeling
 • Corona-proof babbelbox Woonzorgcentrum
 • Kerstattentie woonzorglocaties
 • Aanpassen woonomgeving Kielakker Havelte

Meppel

 • Corona-proof babbelbox Woonzorgcentrum
 • Kerstattentie woonzorglocaties

5.2 Sociale problematiek

Overlast wordt vaak veroorzaakt door sociale problematiek en heeft een negatief effect op de leefbaarheid. Wij voelen ons daar verantwoordelijk voor. Bij het oplossen van overlastsituaties treden wij initiërend, bemiddelend, faciliterend en adviserend op naar onze huurders en netwerkpartners.

Aanpak burenruzies

Wij bieden huurders de ruimte hun leven, leef- en woonomgeving zelf in te richten. Een goede leef- en woonomgeving draagt bij aan het voorkomen van burenruzies. Toch kunnen kleine ergernissen steeds hoger oplopen of onschuldige meningsverschillen uit de hand lopen. We doen dan eerst een beroep op de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van onze huurders. We kunnen ook zelf bemiddelen of Buurtbemiddeling inzetten, waarbij getrainde bemiddelaars ruziënde buren helpen om het contact te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict. Deze methode werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen.

Verward gedrag

De afgelopen jaren werd een beweging in gang gezet waarbij we kwetsbare mensen, die vaak hulp nodig hebben vanuit huis om volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen, in buurten en wijken opvangen. Met het merendeel van deze mensen gaat het goed, maar het kan voorkomen dat iemand met verward gedrag, een verslaving of dementie overlast geeft en daarmee een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving. We hebben dan steeds vaker te maken met ingewikkelde overlastsituaties die we niet zonder gemeente of zorginstellingen kunnen oplossen.  

Netwerkpartners

Bij overlast en zorg werken we al jaren samen met gemeente, politie, welzijn- en zorgorganisaties.  We werken samen in Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)-netwerken en in (op wijk- of kernniveau georganiseerde) buurt- en sociale teams. Doel is het signaleren en voorkomen van individuele problematiek. En van problemen en aandachtspunten die structureel van aard zijn en die een bredere en projectmatige aanpak vragen.

5.3 Wonen en zorg

Een van de onderdelen van onze strategische koers is het programma wonen, welzijn en zorg. Met dit programma leveren we een belangrijke bijdrage aan de opgave op het snijvlak van wonen en zorg.

Langer zelfstandig wonen

Het Beleefhuis in Assen, waarin we samenwerken met de welzijnsorganisatie, de gemeente Assen en de ledenvereniging van Icare is een middel om ouderen bewust te maken van de mogelijkheden in het Langer Zelfstandig thuis wonen. Vanwege de coronabeperkingen is het beleefhuis door middel van een virtuele tour ook digitaal te bezoeken.

We zijn begonnen in de gemeente Ooststellingwerf met de bewustwordingscampagne “Woont u nog fijn”. Met deze bewustwordingscampagne willen we mensen aansporen om na te denken over hoe ze langer plezierig in hun woning kunnen blijven wonen, juist wanneer het nog prima gaat.

Langer zelfstandig thuis pakket

Het langer zelfstandig thuis pakket is een aantal aanpassingen waarbij het makkelijker is om langer zelfstandig thuis te wonen zoals een extra trapleuning, wandbeugels of een verhoogd toilet. We hebben de pilot van het Langer zelfstandig thuis pakket afgerond en geëvalueerd. We hebben het pakket onderdeel gemaakt van onze reguliere dienstverlening. Hiermee dragen we bij aan het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen die minder mobiel zijn.

Innovatieprogramma Langer Thuis

We hebben een gebiedscoalitie gevormd met verschillende zorgorganisaties en de gemeente Assen. We hebben dit gedaan om te leren hoe een wijk ingericht en gefaciliteerd kan worden voor het langer zelfstandig wonen.

We hebben onderzoek gedaan naar de geschiktheid om langer zelfstandig thuis te wonen van de woningvoorraad in de wijk Noorderpark in Assen. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van een tool  (de beslisboom) van Bouwend Nederland, Aedes en Companen. De uitkomsten hiervan nemen we mee in het verdere onderzoek naar de gehele voorraad van Actium in 2021.

Daarnaast hebben binnen de gebiedscoalitie geconstateerd dat de rol van een seniorenmakelaar van grote toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor het anticiperen van ouderen op hun toekomstige woon- en zorgvraag. We hebben daarvoor een aanvraag ingediend bij het Preventiefonds van de gemeente Assen.

Programma Weer thuis

Samen met de corporaties in de regio Assen hebben we een voorstel ontwikkeld over het percentage woningen wat we ter beschikking willen stellen aan de groep mensen die moeten uitstromen vanuit Beschermd wonen, Maatschappelijke Opvang en Medisch verblijf. Daarin is een opzet voor regionale spreiding meegenomen. Dit voorstel is opgenomen in de prestatieafspraken met de gemeenten.

We hebben een subsidie gevraagd en gekregen van de ministeries van BZK en VWS voor een vijftal projecten. Met deze projecten kunnen we de behoefte van tussenvormen van wonen realiseren ter voorkoming van dak- en thuisloosheid.

Benutten van onze brugfunctie tussen maatschappelijke partners

In 2020 hebben we ingezet op de samenwerking met verschillende stakeholders. We hebben in de samenwerking met onze netwerkpartners een training georganiseerd voor medewerkers over de nieuwe wetten wet verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang.

Ook hebben we de samenwerking gezocht met de bibliotheken, om lokaal aandacht en uitleg te geven over ons nieuwe woonruimte verdeelsysteem ‘Thuiskompas’.

We nemen actief deel aan en zijn mede-trekker van:

 • Platform Wonen Welzijn zorg in Assen
 • Welwozo Midden-Drenthe
 • Kerngroep Weer thuis (actieprogramma)
 • Mijn Buurt Assen (MBA)
 • Samenwerking in Ooststellingwerf

Volgend hoofdstuk: 06 Participatie & belanghebbenden