Spring naar inhoud

Voorwoord

Woord van de bestuurder

Beste lezer,

We kijken terug op een bijzonder jaar, gekenmerkt door de impact van het covid-19-virus. Een jaar waarin we uitgedaagd werden in flexibiliteit en in creativiteit, maar bovenal in doorzettingsvermogen. Een jaar waarin we ons werk voor een groot deel ‘op afstand’ van elkaar hebben gedaan. En waarin de verbinding met onze woningzoekenden, huurders, ketenpartners, belanghouders, collega’s en RvC voor het overgrote deel online plaatsvond. Daar waar we het werk en de dienstverlening wél fysiek door konden laten gaan, werd dit door de collega’s met grote inzet gedaan. 

Highlights 2020

In het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan onze missie; een thuis voor onze huurders nu en in de toekomst! Daarbij vormden de drie pijlers uit onze strategische koers ons kompas. Zij inspireerden en waren de leidraad bij de keuzes in ons doen en laten, te weten: we hebben oog voor ieder mens, we zijn vernieuwend en we gaan voor duurzaam.

Oog voor ieder mens

Ieder mens heeft zijn eigen behoeften. Huurders weten zelf het beste wat ze nodig hebben om van hun huis een thuis te maken. In het afgelopen jaar hebben we op veel manieren inhoud gegeven aan deze strategische pijler.

Zo plaatsten we corona-prove ‘babbelboxen’ bij diverse senioren- en zorgcentra om onze bewoners daar de gelegenheid te geven om zo toch contact te kunnen hebben met hun dierbaren. Waar we konden staken we huurders een hart onder de riem, met het sturen van een kaartje, een belletje of een vrolijk bloemetje. Natuurlijk konden we niet onze gebruikelijke manieren gebruiken om in contact te komen, maar daar hebben we op slimme wijze inhoud aan gegeven. Bijvoorbeeld door het uitzetten van een schriftelijke buurtbingo en met een toer met onze schaftkeet, beide volledig corona-proof.

Ook is in april 2020 Thuiskompas live gegaan, een initiatief van acht woningcorporaties. Met Thuiskompas maken we het onze woningzoekenden in Drenthe nog makkelijker om die mooie nieuwe woning te vinden. Zoek je een (sociale) huurwoning in Drenthe, dan hoef je je maar een keer in te schrijven en ook al het woningaanbod vind je gezamenlijk op één site.

We zijn vernieuwend

We hebben bij Actium het lef om anders te denken én anders te doen. Door de wereld van onze huurders centraal te stellen en niet te denken vanuit regels en procedures komen we los van gebaande paden. We hebben daadkracht en pakken de ruimte om nieuwe inzichten en ideeën ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. Dit doen we doelgericht en kostenbewust.

In onze bedrijfsprocessen zoeken we dan ook continu naar vernieuwing en verbetering. Onze LAB-werkmethode is hier een mooi voorbeeld van. Maar ook in de organisatie van ons vastgoedproces hebben we grote stappen gezet, niet alleen intern met bijvoorbeeld de invoering van de conditiemeting bij onderhoud, maar ook samen met anderen, bijvoorbeeld in de Drentse Bouwstroom. En we richtten ons incassoproces anders in, zodat we betalingsproblemen eerder signaleren en hopelijk kunnen voorkomen.

Corona heeft ons extra vindingrijk gemaakt in onze manier van werken. Onze dienstverlening is bijna onverminderd doorgegaan. En ook de bedrijfsvoering is, mede dankzij goed werkende ICT-oplossingen, in het afgelopen jaar op niveau gebleven. Binnen twee dagen had iedereen de middelen om thuis goed te kunnen werken. De innovatiekracht is in rap tempo toegenomen. Voor ons beleefhuis hebben we een virtuele tour gemaakt en is een digitaal bezoek mogelijk. En ook ontwikkelden we allerlei initiatieven om digitaal creatief te kunnen brainstormen met grotere groepen. Voorbeelden hiervan zijn het duurzaamheidsfestival, de verbetersessies van de vastgoedprocessen en de jaarplannenmarkt.

Onder de medewerkers is een enquête gehouden om te horen wat corona ons heeft gebracht, wat we kunnen leren van de thuiswerkervaringen en hoe we kijken naar de nabije toekomst. Dit heeft mooie resultaten opgeleverd, die we gebruiken bij de overwegingen over hoe we het werken ‘in de toekomst’ vorm willen geven.

We gaan voor duurzaam

We zijn milieubewust en toekomstgericht. We leven op een mooie planeet, waarop we zuinig willen zijn. Voor onszelf en voor volgende generaties. Duurzaam betekent voor ons ook toekomstbestendig zijn. De behoeften en wensen van toekomstige huurders kunnen anders zijn dan die van de huidige. Hier spelen we tijdig op in.

In juni stelden we onze duurzaamheidsvisie vast met daarin onze doelen en ambities benoemd op basis van vier thema’s; materiaal & afval, reizen, energie en natuur & biodiversiteit. We hanteren daarbij de duurzaamheidsprincipes van The Natural Step. Dit betekent dat we zo min mogelijk ingrijpen in de natuur en zo goed mogelijk omgaan met de biodiversiteit, het klimaat, de grondstoffen en de menselijke basisbehoeften. In een online duurzaamheidsfestival voor de hele organisatie hebben we ons laten inspireren op dit thema. Vervolgd met verdiepende workshops, samen met de partners van The Natural Step.

We steken veel energie in de samenwerking met andere corporaties en samenwerkingspartners binnen Drenthe Woont Circulair (DWC). Op die manier willen we bijdragen aan de bouw van circulaire sociale huurwoningen. Gezien de urgentie van dit onderwerp binnen onze eigen visie op duurzaamheid kunnen we hier trots op zijn.

We bouwden onze eerste ‘passieve’ woningen. Naast dat deze woningen ultra-energiezuinige zijn, werd er ook op een nieuwe manier gekeken naar de bouwmethode. Zo werd er bijvoorbeeld zoveel mogelijk bio-based en/of recyclebare materialen gebruikt en zijn de huizen grotendeels demontabel.

En tenslotte trekken we samen met onder andere de gemeenten op als het gaat om de energietransitie.  

Beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit

Ondanks corona hebben we in 2020 onze (vervangende) nieuwbouw, het (planmatig) onderhoud en de verhuur en huurincasso goed kunnen voortzetten. Een paar feiten over onze prestaties:

  • Beschikbaarheid: We leverden 296 nieuwe woningen op, we verkochten er 54 en bijna 1400 van onze woningen kreeg een nieuwe huurder. De wachttijd (gemiddelde inschrijfduur) voor een woningzoekende bedroeg gemiddeld 4,6 jaar. Ongeveer 20% van de woningen werd toegewezen aan bijzondere doelgroepen, onder meer voor de uitstroom uit beschermde woonvormen.
  • Betaalbaarheid: De huurverhoging per 1 juli bedroeg gemiddeld 2.1% en lag daarmee onder inflatie (2.6%). Het gemiddelde huurniveau van een woning bij Actium bedraagt € 533 (landelijk € 559). De huurachterstand van zittende huurders daalde van 0,52% in 2019 naar 0,30% in 2020. En er waren slechts vier ontruimingen op grond van huurachterstand.
  • Kwaliteit: We besteedden circa € 33 miljoen aan het onderhoud van onze woningen, zowel planmatig als bij mutaties en reparatieverzoeken. We investeerden daarnaast circa € 6 miljoen in renovaties. 2210 woningen zijn energetisch verbeterd.

Visitatie

In augustus is de vierjaarlijkse visitatie afgerond. We zijn trots op de mooie uitkomsten en gaan – als lerende organisatie - aan de slag met de aanbevelingen. Zo kunnen we nog meer onze inzet in kleine kernen verhelderen, onze maatschappelijke bijdrage bij projecten expliciet maken en een helder dashboard ontwikkelen ten aanzien van het realiseren van onze voornemens.

Financieel

De kasstroom uit onze operationele activiteiten bedroeg € 14,7 miljoen (2019: € 11,4 miljoen). Samen met de verkoopopbrengsten van € 11,4 miljoen (2019: € 13,7 miljoen) zijn onze kasstromen volledig ingezet ten behoeve van investeringen. In 2020 hebben we voor € 45,6 miljoen (2019: € 56,4 miljoen) geïnvesteerd in nieuwbouw en in woningverbeteringen. Onze lening-portefeuille groeide met circa € 13 miljoen. 

We sloten het jaar af met een ICR van 2,04 (2019: 1,79). Onze solvabiliteit bedroeg per jaareinde 41,8% (2019: 40,7%). Dit laat zien dat we financieel een gezonde corporatie zijn, met de nodige ruimte om onze opgaven voor de komende jaren financieel te kunnen dragen.  

Vooruitblik richting 2021

Een doorkijkje naar 2021 laat zien dat we over ambitie én gezond realisme beschikken. Ons primaire proces – het bouwen, verhuren en onderhouden van woningen in een leefbare woonomgeving, met alles wat daarbij komt kijken – staat centraal. Daar staan we ook in 2021 natuurlijk iedere dag voor klaar. Daarnaast zijn er een aantal zaken gericht op doorontwikkeling, verbetering en vernieuwing die onze speciale aandacht vragen.

Strategische koers

We herijken onze strategische koers. Aangezien samenwerking voor ons centraal staat, voeren we hierover ook het gesprek met onze belanghebbenden.

Digitale dienstverlening

We maken in 2021 de overgang naar een nieuw klantportaal. Waar mogelijk bereiden we de digitale dienstverlening verder uit en kunnen we onze energie daardoor nog meer richten op situaties die om maatwerk vragen.

Wonen en zorg

Op het thema wonen en zorg zetten we veel activiteiten in om de kwetsbare mensen nu en in de toekomst op een goede wijze in ons wijken een thuis te bieden. Dit is bij uitstek een opgave die groter is dan alleen voor Actium. Daarom zoeken we op dit terrein nauwe samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten. Alleen samen, komen we verder.

Risicobeheersing

In verband met de OOB-status leggen we in 2021 onze kritische processen opnieuw vast en benoemen we de bijhorende risico’s en beheermaatregelen. De coronapandemie heeft het afgelopen jaar slechts in zeer beperkte mate invloed gehad op onze activiteiten en onze dienstverlening. Wij verwachten in 2021 dan ook geen grote (financiële) effecten als gevolg van de pandemie op het behalen van onze doelen. Onze continuïteit is niet in gevaar. 

Duurzaamheid

We werken ook in 2021 stevig door aan het behalen van de doelen uit onze duurzaamheidsvisie. Vanwege de grote impact vraagt de vertaling van deze ambities in de vastgoedportefeuille speciale aandacht.

Mogelijkheden financieel begrensd

Met al onze ambitie en activiteiten bij elkaar opgeteld, bereiken we over enkele jaren de grenzen van onze financiële mogelijkheden. We zullen keuzes moeten maken rond beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat we ook in de toekomst kunnen blijven voorzien in betaalbare woningen in een fijne woonomgeving.

Trots

Sinds 1 juli 2020 maak ik onderdeel uit van deze prachtige organisatie. Ik kijk met trots terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin we bijzonder goed in staat waren om in de gewijzigde omstandigheden onze maatschappelijke taak te blijven verrichten. We hebben ons onverkort ingezet op het realiseren van onze missie: een thuis voor onze huurders, nu en in de toekomst!

Ik wens u veel leesplezier.

Monique Boeijen, Directeur-bestuurder

Volgend hoofdstuk: 02 Betaalbaarheid & verhuringen