Spring naar inhoud

Participatie & belanghebbenden

Huurders weten zelf het beste wat ze nodig hebben als het gaat om van hun huis een thuis te maken. Daarom gaan we regelmatig in gesprek en bevragen we huurders gericht. We stimuleren eigen initiatief en staan open voor ideeën. Samenwerking staat hierin voor ons centraal. We hebben ogen en oren in de wijk, waardoor we veel zien en horen. Waar nodig slaan we een brug met buurtbewoners en maatschappelijke partners. Hierbij kijken we over onze eigen grenzen heen en dagen huurders en maatschappelijke organisaties uit dit ook te doen.

6.1 Stem van de huurder

We vinden het belangrijk dat onze huurders en woningzoekenden betrokken zijn bij de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van ons beleid en onze producten en diensten. Zo stemmen we onze beleidskeuzes en activiteiten beter af op hun behoeften, ervaringen en kennis. Dit komt de kwaliteit, effectiviteit en acceptatie van onze besluitvorming ten goede. Ook vinden wij het prettig dat huurders, al dan niet samen met ons, zelf aan de slag gaan om hun woon- en leefomgeving te verbeteren. Onze huurders leveren zo een positieve bijdrage aan een plezierig woonklimaat in hun gebouw, straat, buurt, wijk of dorp.

De coronacrisis heeft in 2020 grote invloed gehad op onze activiteiten rondom het betrekken van onze huurders. Veel geplande activiteiten konden het afgelopen jaar (in eerste instantie) niet door gaan in de reguliere vorm en groepen mochten niet bij elkaar komen. We hebben daarom, waar mogelijk, andere aanpakken onderzocht en toegepast. 

Adviesgroepen

Klankbord woonwagenbewoners Zuidwest-Drenthe

Er is hernieuwde aandacht voor de belangen van woonwagenbewoners en de behoefte aan woonwagens en standplaatsen. Op basis van de uitkomsten van de bewonersadviesgroep die Actium al in 2019 met woonwagenbewoners organiseerde, hebben we bij onze samenwerkingspartners aangedrongen op gezamenlijk onafhankelijk onderzoek naar de vraag en het aanbod van woonwagens en standplaatsen. Op basis van de uitkomsten dienen gemeenten beleid voor woonwagens en standplaatsen vast te stellen als onderdeel van het volkshuisvestingsbeleid. Uitgangspunt is dat het aantal standplaatsen en woonwagens in een redelijke verhouding staat tot de daadwerkelijke vraag bij woonwagenbewoners. Dit behoeftenonderzoek, gebaseerd op een panelbijeenkomst met woonwagenbewoners, was onderdeel van het woningmarktonderzoek in de gemeente Assen dat in 2020 is opgeleverd. Ook in de gemeente Midden-Drenthe is een behoeftenonderzoek uitgevoerd. En de gemeenten uit de regio Zuidwest-Drenthe (Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Meppel) hebben in gezamenlijkheid onderzoek laten uitvoeren door Companen om de actuele vraag naar woonwagenstandplaatsen inzichtelijk te maken. Ook Actium was bij dit onderzoek betrokken, bijvoorbeeld bij de afgelegde huisbezoeken. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek was een enquête. Deze enquête is samen met een klankbordgroep van woonwagenbewoners opgesteld. Ook het concept-rapport is met deze klankbordgroep gedeeld.  

Bewonerswerkgroep sloop-nieuwbouw Delft, Aar, Stroom 

Actium wil 102 eengezinswoningen aan de Delft, Aar en Stroom in de wijk de Lariks in Assen slopen en vervangen door nieuwbouw. Binnen het samenwerkingsverband Mijn Buurt Assen denken huidige bewoners mee met de herbouwplannen en inrichting van de openbare ruimte. Tijdens werksessies haalden we informatie op bij de bewoners. Ter voorbereiding op de werksessie hadden de bewoners hun toekomstige huis geknutseld of weergegeven op een digitaal moodboard. Dit was een mooie manier om duidelijk te maken wat zij belangrijk vinden in hun toekomstige woning en leefomgeving. 

Huiskamer-keet

We verbouwden een schaftkeet naar een corona-proof, mobiele huiskamer. In september zijn we gestart met een ‘Woont u nog fijn?’-tour.  Dit was een mooie samenwerking met de welzijnsorganisatie, de gemeente en mensen van het gebiedsteam. We hebben met onze keet, diverse dorpen in Ooststellingwerf aangedaan. We hebben statafels voor de keet neergezet met informatie. Huurders wisten wanneer we waar stonden, zodat ze ons een bezoekje konden brengen en al hun vragen konden stellen. De ‘huiskamer-keet’ trok veel belangstelling. Helaas kon de rest van de tour niet doorgaan, vanwege de aangescherpte maatregelen eind 2020. 

6.2 Huurdersplatform MEVM

Het huurdersplatform Mit En Veur Mekoar (MEVM) vertegenwoordigt formeel de belangen van onze huurders. Daarom betrekken we de bestuursleden van MEVM actief bij ons beleid en onze dienstverlening. MEVM praat mee en adviseert ons gevraagd en ongevraagd over onze beleidskeuzes. In 2020 voerden wij regelmatig op bestuurlijk niveau overleg met MEVM, namelijk acht keer. Vanwege de coronamaatregelen vonden de meeste overleggen online plaats. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere:

  • de begroting;
  • de jaarlijkse huuraanpassing; 
  • het activiteitenoverzicht 2021; 
  • de prestatieafspraken per gemeente;
  • visie wonen en zorg;
  • visie op duurzaamheid;
  • Thuiskompas;
  • contact met huurders in coronatijd;
  • wijzigingen reglement inzake sloop.

MEVM had als één van de huurdersorganisaties een belangrijke rol bij het implementatietraject van het woonruimteverdeelsysteem Thuiskompas en ook na de livegang van Thuiskompas is MEVM betrokken bij de beheerorganisatie. Ook was MEVM in 2020 als gesprekspartner betrokken bij de (meerjarige) prestatieafspraken die we samen maakten met de gemeenten. Vanuit die rol schoven ze regelmatig aan bij ambtelijke en bestuurlijke overleggen met gemeenten. 

6.3 Bewonersorganisaties

Huurdersplatform MEVM is een belangrijke gesprekspartner voor ons. Tegelijkertijd hechten we ook aan andere contacten met huurders en woningzoekenden. We gingen regelmatig in gesprek met de vele bewonersorganisaties in ons werkgebied. Deze bewonersorganisaties zijn actief op complex-,dorp- en wijkniveau. Sommige bewonersgroepen zijn een bepaalde periode actief, anderen hebben een meer permanent karakter. Bewonersorganisaties houden zich vaak met de belangen van huurders in hun eigen complex bezig. Vaak gaat dat om concrete belangen zoals servicekosten, onderhoud of renovatie of de leefbaarheid in het complex. We hielden contact met ongeveer 25 bewonersorganisaties.

6.4 Participatie bij onderhoud

Bewonersparticipatie bij planmatig onderhoud

In 2020 hebben wij bewoners intensief betrokken bij verschillende onderhoudstrajecten. In samenwerking met ons team wijken hebben vele bewoners invloed uitgeoefend en wensen geuit. Bewoners hebben actief aangegeven welke kleurkeuze passen bij hun woningen in verschillende RGS schildertrajecten. We hebben wensen verzameld met bewoners over de binnen renovatie vervangen badkamer, toilet en keuken. Ook is dit jaar vaker met bewoners gesproken welke beleving zijn hebben gehad tijdens de uitvoering van het onderhoud. Er is gevraagd naar wat er goed ging, waarin wij ons kunnen verbeteren en wat men vond van de manier van betrekken (de uitkomsten zijn te vinden in hoofdstuk 3.3).

Ook zijn de eerste contouren ontwikkeld om voor badkamer, keuken en toilet renovaties te gaan werken op basis van vraag gestuurd onderhoud. Klanten geven in dit traject zelf aan of zij mee willen doen aan deze vorm van renovatie. In 2021 wordt dit traject verder door ontwikkeld.

Bewonersparticipatie bij renovatie/nieuwbouw (woningbouw)

Bewoners betrekken bij nieuwbouwtrajecten is veel gebeurd in 2020. Vooral een sloop/nieuwbouw traject heeft veel impact op bewoners en dat vraagt om een goede samenwerking met onze huurders. De samenwerking en expertise van ons team Wijken is daarbij optimaal. Intensief met huurders klankborden, spreken en informeren heeft de juiste uitwerking. Ook besteden wij aandacht aan de mensen die niet direct een woning van ons huren maar wonen rondom een nieuwbouwproject of renovatie opgave. Tijdig betrekken en communiceren van de plannen geeft helderheid en rust voor omwonenden. In hoofdstuk 6.1 is hier meer over te lezen.

Bewonersparticipatie bij renovatie/nieuwbouw (zorg)

Bij het verbouwen van een zorgcomplex of (gedeeltelijke) nieuwbouw hiervan, hebben we niet direct te maken met de bewoners. Om wel zoveel mogelijk rekening te houden met hun wensen, werken we renovatieplannen van woonzorgcentra uit in overleg met het zorgpersoneel. Ook betrekken we de cliëntenraden bij de totstandkoming van de plannen. We informeren de bewoners op tijd over wat er gaat gebeuren en wat dit voor hen betekent. Denk aan overlast tijdens de (ver)bouw of mogelijke (tijdelijke) verhuizing.

6.5 Samenwerking en afstemming met gemeenten

De Woningwet 2015 bepaalt dat woningcorporaties naar redelijkheid moeten bijdragen aan de uitvoering van het gemeentelijke volkshuisvestelijk beleid. De Woningwet regelt een groot aantal zaken rond de samenwerking tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties.


Prestatieafspraken gemeenten
Wij werken volgens een uniforme aanpak voor alle gemeenten. Wij maken (meerjarige) prestatieafspraken met de gemeente, op basis van de gemeentelijke woonvisie, waarin de gemeente haar beleid voor het wonen vastlegt. In de prestatieafspraken staan wat onze plannen voor het woningbeleid zijn voor het komende jaar en wat de bijdrage aan de woonvisie is. De prestatieafspraken vormen de onderlegger voor het activiteitenoverzicht, dat wij jaarlijks uitbrengen. Onderstaande tabel laat zien voor welke periode we prestatieafspraken hebben gemaakt met de gemeenten. In 2020 sloten we een nieuwe meerjarige raamovereenkomst af met de gemeente Westerveld en huurdersorganisatie MEVM voor de periode 2021-2025. 

Tabel: Prestatieafspraken gemeenten

Gemeente Woonvisie Vastgestelde prestatieafspraken over periode
Assen Vastgesteld 2016-2020 2018-2022
Hoogeveen Vastgesteld 2017-2020 2018-2022
Meppel Vastgesteld 2016-2020 2018-2022
Midden-Drenthe Vastgesteld 2017-2021 2018-2021
Noordenveld Vastgesteld 2016 2019-2023
Ooststellingwerf Vastgesteld 2017-2022 2018-2022
Westerveld Vastgesteld 2019-2025 2021-2025
De Wolden Vastgesteld 2017-2022 2019-2023

6.6 Afstemming met maatschappelijke partners

We vinden het belangrijk om gericht te werken aan de relatie met onze maatschappelijke partners. We willen informeren en betrekken ze bij onze vraagstukken. In paragraaf 5.3 is reeds ingegaan op de wijze waarop we met deze partners samenwerken. 

Tabel: Bestuurlijk overleg maatschappelijke partners

  Bestuurlijk overleg
ZZWD 4
Liante 2
Noorderboog 1
GGZ 5
VanBoeijen 2
Cosis 3
Phusis 1
Platform Wonen Welzijn & Zorg 1
Stuurgroep MBA 3
Bestuurlijk overleg weer Thuis 1
Welzijn Mensen Werk 1
Welzijn Midden Drenthe 1
Zorggroep Drenthe 1
Totaal aantal bestuurlijke overleggen 26

Volgend hoofdstuk: 07 Bedrijfsvoering