Spring naar inhoud

Overige gegevens

13.1 Statutaire resultaatbestemming

In de statuten van Woningcorporatie Actium zijn geen bepalingen opgenomen aangaande de resultaatbestemming.

In de vergadering van de raad van commissarissen op 31 mei 2021 heeft de raad de jaarstukken en de toelichting op de balans en winst- en verliesrekening vastgesteld.

13.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Volgend hoofdstuk: 14 Verslag ondernemingsraad